USTAD SAID NURSI
Ustad said nursi Noor risalesini yazdıktan sonra Tebrik mektubunu gönderen İranlı arkadaş kimdi ?

USTAD SAID NURSI

Ustad said nursi Noor risalesini yazdıktan sonra Tebrik mektubunu gönderen İranlı arkadaş kimdi ?


 

Ustad said nursi Noor risalesini yazdıktan sonra Tebrik mektubunu gönderen İranlı arkadaş kimdi ?  

ustad said nursi iranli arkadasi ve tebrik mektupu (4) 

Said Nursi'ye İran'dan gelen mektup

Zarfın üzerinde "Türkiye Cumhuriyetine tâbî Isparta'nın Barla nahiyesinde mukim pek muhterem, faziletmeâb Bediüzzaman Hazretlerine takdim olunur."

Adresim: İran’da Rızâiye vilâyetine tâbi mergivar mahâlinde Dize Karyesinde Gilânîzâde Seyyid Abdullah

Ağustos 1955

Pek muhterem, fazîletmeâb, üstâd-ı muhterem Bediüzzaman Hazretlerine,

Herşeyden evvel selâm ve hürmet-i mahsûsumu takdim, sıhhat ve âfiyette devamınızı Cenâb-ı Kadîr-i Mutlak Hazretlerinden temennî ve niyaz eylerim. Lütfen ahvâl-i âcizânem istifsâr buyurulursa, Lehu’l-hamd ve’l-Minne, vücud-ı fânîm Bâkî,  Iran'da, Rizâiye (Urmiye) vilâyetine tâbî Mergivar mahallinde Dize karyesinde imrâr-ı hayat etmekte olduğumu arz eylerim.

Bu geçen kırk yıl zarfındaki inkılâbât-ı zaman dolayısıyla müteferrik olarak uzaklara düşmüş bulunmaklığım hasebiyle, sıhhat ve âfiyetinizden bîhaber kalmış, dâimâ vücud-ı muhtereminizi soruşturmak, birinci emel ve arzularımdan idi. Cenâb-ı Hakk Hazretlerine çok şükür, bu günlerde muhterem kardeşimiz, subay Tayyib Arangül vasıtasıyla, sıhhatınız haber-i meserretini aldığımdan son derece memnun ve mütehassis oldum. Kadîr-i Zülcelâl Dîn-i Mübîn-i İslâmın hizmet ve saadeti için sizi pekçok zaman lütuf ve himâyesinde masûn ve mahfûz buyursun. Âmîn. Kıymetdar telifâtınızdan Nur'un Ilk Kapısı, Asâ-yı Mûsâ, Rehberü'ş-Şebâb ve diğer kitaplarınızın birçoğu, muhterem kardeşimiz vâsıtasıyle elime düştü  ve son derece memnun oldum. İnşaallah, bunlardan behreyâb oluruz. Bu ilk mektubum olmak dolayısıyla, fazla tasdi'den içtinabla hâtime verir, sıhhat ve âfiyetinize mübeşşir Lütufnâmenizi alacağıma ümidvâr , sıhhat ve vücud-ı muhtereminizin devamını Hâlık-ı Mutlak hazretlerinden temennî ve niyâz eylerim, Efendim

Merhum Seyyid Abdülkadirzâde,
Muhibbiniz Seyyid Abdullah

 

Dizaj,( Dize karyesi)

 İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urmiye şehrinin Marghor köyündeki bir köyün adıdır. Dağlık bir iklime sahiptir ve bu köy halkının asıl mesleği tarım, hayvancılık ve ticarettir Dalamper .Dize, kale demektir

Dize Margur, Sina Dağı'nın eteğindeki aynı sınır noktasında Irak ile İran arasındaki sınır olan Türkiye-Irak sınırının sıfır noktası ve Dalamper Dağı'nın eteğindeki Türkiye-İran sınırıdır.

Bu köyün halkı ve bölgenin köyleri Kürtçe Kermanji (Badini Kermanji) konuşuyor.

 

            

 

Şeyh Abdullah Gilani, Şeyh Abdul kadir'in oğludur

Abdülkadir Gilani (MS 1077-1166) tam adıyla Abdülkadir bin Salih, beşinci ve altıncı ay yüzyıllarının mistik, Sufi, ve şairiydi. Kaderiyya Sufi hanedanının (Abdülkadir'e atfedilen) kurucusuydu. Sufizm ve Şeyh Tarigheh Qaderieh'in önde gelen isimlerinden biridir.

İlk devlet okulu 1958'de Dizaj'da kuruldu. Bu okulun kurulmasından önce Şeyh Abdullah Gilani, insanlara okuma yazma öğretmek için Mirza adlı kişileri (diğer şehirlerden okur yazarları) köye davet etti İnsanlara okumayı ve yazmayı öğretiliyordu.

 

 

 


Said nursi
Bu web sitesinin tüm hakları saklıdır USTAD SAID NURSI || saidnursi.ir